Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό, διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της χώρας το οποίο αποτελείται από 5 Ινστιτούτα:

- Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

- Βιοεπιστημών & Εφαρμογών

- Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

- Ναοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

- Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής

Στα Ινστιτούτα του Κέντρου διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συντονίζονται σημαντικές επιστημονικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Νέων Υλικών, Μικροηλεκτρονικής & Νανοτεχνολογίας, Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας, ενώ αναπτύσσονται τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό δικτύων αριστείας, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και πλατφόρμες τεχνολογίας. Δείγμα της διεθνούς εμβέλειας του Κέντρου είναι και η επιτυχία σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα κατόπιν αξιολόγησης. Σε εθνικό επίπεδο, η τεχνογνωσία και οι ερευνητικές υποδομές του Κέντρου αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και το καθιστούν μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και φορέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η δημιουργία τεχνοβλαστών και οι διεθνείς δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά.

Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που συμμετέχει στο SOLCEMENT αποτελεί σύμπραξη ερευνητών από το Εργαστήριο Υλικών και Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας. Η συνεργατική αυτή ομάδα διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα σύνθεσης και χαρακτηρισμού ενός ευρέος φάσματος νανοπορωδών και νανοδομημένων υλικών (ανόργανα, πολυμερικά, νανοσύνθετα) αλλά και μεμβρανών για περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιομηχανικές εφαρμογές με έμφαση στην μελέτη διεργασιών ρόφησης και διαχωρισμού αερίων τεχνολογικού ενδιαφέροντος (H₂, CO₂, CH₄) μέσω εξειδικευμένων μεθοδολογιών. Επιπλέον υπάρχει σημαντική δραστηριότητα σχετικά με την ανάπτυξη υπολογιστικών προσεγγίσεων για την προσομοίωση υλικών και διεργασιών μέσω μοριακών ή μεσοσκοπικών τεχνικών.